Bezopasni steroidi

Currently, carnosine has shown anti-aging effects in Drosophila flies [77] [78] and senescence-accelerated mice. [79] [80] The first mice study noted that a 50% survival rate was increased by 20% in animals treated with carnosine. This increase in median lifespan was replicated in the second study, which used an oral dose of carnosine (100 mg/kg/day, which correlates to a little over 8 mg/kg/day in humans, so about 725 mg/day for a 200-lb subject). Both mice studies only noted an increase in median lifespan, with no change in maximum lifespan.

leinskih kiselina i pobolj{anje metoda radioaktivnog obilje`avanja omogu}ili su detekciju redoslijeda nukleotida veli~ine i do nekoliko stotina parova baza na metafaznim -12 Unato~ visokoj senzitivnosti i primjenjivosti metode, ISH se nije pro{irio na klini~ke laboratorije nego se primjenjivao u istra`iva~kim laboratorijma. Glavni je razlog tome rad s radioaktivnim materijalom te mjerama sigurnosti koje se u tom slu~aju moraju primijeniti {to, nesumnjivo, poskupljuje i sam proces. Fluorescentna in situ hibridizacija In situ hibridizacija pri kojoj se upotrebljavaju neradioaktivne florescentne boje za obilje`avanje slijeda baza u DNA-sondi, poznata je pod imenom fluorescentna in situ hibridizacija (FISH).2 Osnovni princip detekcije ciljne DNA-molekule s obilje`enom sondom, isti je kao kod izvorne metode. Razlika je u na~inu obilje`avanja sondi. DNA-molekula koja slu`i kao sonda, obilje`ava se direktno s pomo}u fluorescentnih boja ili indirektno s pomo}u haptena (biotin) naj~e{}e vezanih za deoksiuraciltrifosfate (dUTP) koji se inkorporiraju u DNA-molekulu enzimatskim reakcijama kao {to su metoda pomicanja usjeka (engl. ­ nick-translation) ili lan~ana reakcija polimerazom (engl. ­ polymerase chain reaction ­ PCR). Za detekciju indirektno obilje`enih sondi upotrebljavaju se fluorescentno obilje`ena antitijela (avidin-Cy3). Fluorescencija ima mnoge prednosti nad autoradiografijom, a jedna je od njih ta {to mo`e istodobno detektirati nekoliko razli~itih ciljnih dijelova DNA-molekule upotrebom razli~itih fluorescentnih boja, a sam je signal puno ve}i i bolji nego kod ISH-a. Detekcija signala mogu}a je upotrebom fluorescentnog mikroskopa s odgovaraju}im filterima, digitalnom kamerom te odgovaraju}om kompjutorskom programskom podr{-15 Metoda fluorescentne in situ hibridizacije primjenjuje se na kromosomske preparate pripremljene standardnim citogeneti~kim metodama odnosno kultivacijom razli~itih stanica kao {to su: limfociti periferne krvi, stanice ko{tane sr`i, stanice ko`e ili bukalne sluznice te ostalih tkiva13,14,16 (slika 1.). U prenatalnoj dijagnostici FISH se primjenjuje na kromosomske preparate dobivene kultivacijom stanica ploda dobivenih biopsijom korionskih resica, amniocentezom ili kordocentezom. Za potrebe preimplantacijske dijagnostike koriste se polarna tjele{ca ili stanice ranog embrija (blastomere).17 Dok je za metode klasi~ne citogenetike nu`na kultivacija stanica, FISH se mo`e primjenjivati i na nekultiviranim stanicama, odnosno na interfaznoj jezgri. Prve ekperimente koji to dokazuju napravio je 1986. godine Pinkel sa svojim Oni su pokazali da svaki kromosom zauzima odre|eno mjesto u interfaznoj jezgri te da ih je mogu}e u njoj i detektirati koriste}i se sondom za cijeli kromosom.

Bezopasni steroidi

bezopasni steroidi

Media: