Steroidy steroly

kde V lim je limitní rychlost (viz rovnice Michaelise a Mentenové ), a K' konstanta, jen formálně připomínající Michaelisovu konstantu. Parametr n (často též označovaný ν nebo α) je tzv. koeficient sigmoidity, zvaný též Hillův; čím vyšší má hodnotu, tím více se závislost v 0 na [S] liší od hyperboly a má výraznější tvar sigmoidy. Hodnota n bývá často rovna počtu enzymově aktivních podjednotek v oligomerním enzymu, její hodnota roste při allosterické inhibici a klesá při allosterické aktivaci . Formálně podobným vztahem se řídí i závislost rozsahu vazby nízkomolekulárního ligandu na oligomerní vazebnou bílkovinu s kooperujícími podjednotkami (např. vazba kyslíku na hemoglobin ).

válcované, lisované, tažené nebo kované výrobky, v přímých délkách, s plným a stejnoměrným příčným průřezem po celé své délce, ve tvaru kruhu, oválu, čtverce, obdélníku, rovnostranného trojúhelníku nebo pravidelného vypouklého mnohoúhelníku (včetně "zploštělých kruhů" a "modifikovaných pravoúhelníků", jejichž dvě protilehlé strany jsou vypouklými oblouky a zbývající dvě strany jsou přímé, stejně dlouhé a rovnoběžné). Výrobky s příčným průřezem ve tvaru čtverce, obdélníku, trojúhelníku nebo mnohoúhelníku mohou mít zaoblené hrany po celé své délce. Tloušťka těchto výrobků s příčným průřezem ve tvaru pravoúhelníku (včetně "modifikovaného pravoúhelníku") je větší než jedna desetina jejich šířky. Výraz "tyče" zahrnuje též lité a spékané výrobky stejných tvarů a rozměrů, které byly po vlastní výrobě ještě dále opracovány (jinak než jednoduchým ostřihováním nebo odkujením), za předpokladu, že tímto opracováním nenabyly charakter zboží nebo výrobků jiných čísel;

Steroidy steroly

steroidy steroly

Media:

steroidy sterolysteroidy sterolysteroidy sterolysteroidy sterolysteroidy steroly